Retourneren en terugbetaling

Dit artikel is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. De Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf heeft geen recht op retournering en/of terugbetaling.

Indien de Wederpartij niet tevreden is over/met het Product, dient de Wederpartij het Product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, en (optioneel) met ondertekende modelformulier, binnen 14 dagen aan Opdrachtnemer terugzenden op het ter zake door Opdrachtnemer opgegeven adres.

De kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Wederpartij.

Zodra het geretourneerde Product door Opdrachtnemer is ontvangen, of zodra de Wederpartij heeft aangetoond dat hij het Product aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd, zal Opdrachtnemer het door de Wederpartij betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Opdrachtnemer is gerechtigd om de eventuele waardevermindering van het Product aan de Wederpartij in rekening brengen als er door toedoen van de Wederpartij schade aan het Product is ontstaan.

Het herroepingsrecht is uitgesloten indien het Product naar de specificaties van de Wederpartij is vervaardigd (maatwerk).

Tijdens de herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product, de onderdelen van het Product, de meegeleverde documentatie en de verpakking. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig

In geval van een Consumentenkoop heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende de Herroepingstermijn, welke ingaat op de dag na ontvangstneming van het Product door of namens de Consument.