Algemene Voorwaarden zakelijke dienstverlening Opdrachtnemer.

Tot stand gekomen op 15 augustus 2022.

Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

  1. Wederpartij: de partij die de opdracht geeft
  2. Opdrachtnemer: Smart Future Energy B.V.

Algemene Voorwaarden  Opdrachtnemer, gevestigd aan Westbroekerweg 124 / 1991 LT Velserbroek, ingeschreven bij de KvK onder nummer 87176092.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Opdrachtnemer, ingeschreven bij de KvK onder nummer  87176092 is een onderneming gericht op duurzaamheid waaronder de online verkoop van elektrische laadpalen (eventueel inclusief montage) en laadpaalaccessoires voor elektrische auto’s.

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft afgenomen en/of Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf:  De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en de Wederpartij.

Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Opdrachtnemer voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht. De Diensten van Opdrachtnemer bestaan uit alle werkzaamheden in verband met gebruik van de Laadpaal en de Laadpas, waaronder begrepen de installatie van de Laadpaal (en eventuele graafwerkzaamheden, bestratingen en aanpassingen van de meterkast) en het gebruik door de Wederpartij van de Website en de Portal.

Laadpaal: Voorzieningen waar een Elektrisch Voertuig (een wegvoertuig met meer dan twee wielen dat volledig of deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadpaal) kan worden opgeladen door middel van een Laadpas waarbij de stroom kan worden aan- en uitgeschakeld door de Wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtnemer en de Wederpartij. De Producten die Opdrachtnemer verkoopt zijn Laadpalen en alle daarbij behorende accessoires (zoals -maar niet beperkt tot- laadkabels, meterkasten, componenten en verkeersborden).

Koop en Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de Wederpartij en Opdrachtnemer, waarbij in het kader van een door de Opdrachtnemer georganiseerd systeem voor dienstverlening/koop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Opdrachtnemer en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Op deze Algemene Voorwaarden zijn de installatievoorwaarden van Opdrachtnemer van overeenkomstige toepassing. De installatievoorwaarden staan vermeld op de website van Opdrachtnemer en zullen bij iedere bestelling als PDF worden bijgevoegd.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de aanbieding en/of offerte een andere geldigheidsduur is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. Op de website van Opdrachtnemer staan de prijzen vermeld. De prijzen kunnen iedere dag wijzigen. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn daarom onder voorbehoud van prijswijzigingen.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- verzend- en administratiekosten, worden aangegeven in de overeenkomst van opdracht.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Opdrachtnemer De aanvaarding kan ook op afstand geschieden (telefonisch of via internet).

Artikel 5 Duur Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Opdrachtnemer en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Opdrachtnemer als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten (montagewerkzaamheden) te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Indien de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten (montagewerkzaamheden) is gesloten voor een duur korter dan 1 maand, bedraagt de opzegtermijn 1 week.

Indien de Overeenkomst met betrekking tot de Diensten (montagewerkzaamheden) is gesloten voor een duur korter dan 1 week, kan er niet meer worden opgezegd.

Bij annulering van de gehele order zal Opdrachtnemer kosten in rekening brengen, volgens onderstaande opbouw:

Bij annulering tot 2 weken (14 dagen) voor de afgesproken datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen: geen kosten;
Bij annulering tot 10 dagen voor de afgesproken datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen: 25% van de overeengekomen prijs;
Bij annulering tot 7 dagen voor de afgesproken datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen: 50% van de overeengekomen prijs;
Bij annulering tot 5 dagen voor de afgesproken datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen: 75% van de overeengekomen prijs;
Bij annulering daarna: 100% van de overeengekomen prijs.

De Wederpartij heeft de mogelijkheid om de afgesproken datum, waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, te verzetten. Het verzetten van de afspraak is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de datum. Voor het verzetten van een afspraak is de schriftelijke goedkeuring van Opdrachtnemer vereist. Indien de afspraak wordt verzet, zal 20% van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

Bovenstaande percentages hebben enkel betrekking op de installatie kosten, niet op de kosten van de Laadpaal of accessoires.

De Wederpartij heeft niet meer de mogelijkheid om de Overeenkomst met betrekking tot de koop van de Producten te annuleren tot het moment waarop de bestelling is verwerkt en de Producten verzendklaar zijn gemaakt. Opdrachtnemer verwerkt de bestellingen vrijwel altijd binnen een paar uur nadat de bestelling is geplaatst.

Artikel 6 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Opdrachtnemer de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Opdrachtnemer de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Opdrachtnemer proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 Uitvoering Overeenkomst

Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtnemer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer heeft het recht om een Product en/of Dienst (tijdelijk) te staken of te wijzigen, hetgeen ook de locatie waar de Dienst wordt uitgevoerd kan omvatten, zonder dat hiervoor enige aanspraak op (schade)vergoeding ontstaat voor de Wederpartij. Opdrachtnemer heeft het recht om de functionaliteit van de Diensten aan te passen, waardoor de werking van het Product en/of de Dienst kan wijzigen.

Opdrachtnemer heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Opdrachtnemer De Wederpartij garandeert dat alle informatie die hij/zij aan Opdrachtnemer verstrekt juist, volledig en accuraat is.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Prijzen

De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn inclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- verpakkings-, bezorg- of verzend-, administratie-, voorrij en arbeidskosten, tenzij anders aangegeven. Bij installatiewerkzaamheden wordt een vaste prijs gehanteerd voor het basispakket, waar een aantal werkzaamheden zijn inbegrepen. De eventuele extra werkzaamheden worden achteraf afzonderlijk in rekening gebracht.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer

Van alle bijkomende kosten zal Opdrachtnemer tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 9 Wijziging prijzen

Indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Opdrachtnemer het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de prijs plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Opdrachtnemer zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van de prijs in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10 Laadpaal, installatie Laadpaal en Laadpas

De Wederpartij is verplicht om, direct bij de installatie van de Laadpaal de daarbij behorende Laadpas te registreren en te activeren in de Portal van de fabrikant van de Laadpaal. Meer informatie over de registratie en activatie is te raadplegen op de website van Opdrachtnemer of de website van de fabrikant van de Laadpaal.

De Wederpartij dient op een zorgvuldige wijze en als een goed bewaarder met de Laadpaal en haar accessoires om te gaan en deze conform de instructies van Opdrachtnemer te gebruiken. De Wederpartij dient zich te onthouden van handelingen die leiden tot ongeoorloofd gebruik van de Laadpaal en haar accessoires (daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- het gebruik op onoordeelkundige of onjuiste wijze, het gebruik van kabels die niet geschikt zijn voor het betreffende laadvermogen, het gebruik van kabels zonder keurmerk of anderszins kwalitatief ongeschikte, ondeugdelijke of defecte laadkabels, alsmede het gebruik van laadkabels die te gemakkelijk los te koppelen zijn tijdens de vergrendeling, het opladen van ongeschikte of defecte voertuigen of andere zaken aan de Laadpaal, het gebruik van een product dat niet genoemd/gegeven is in de instructies, het door de Wederpartij zelf uitvoeren van een installatie of het zelf doen verhelpen van een storing in de Laadpaal, het omzeilen of verwijderen van technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen van de Producten en/of Diensten van Opdrachtnemer en ieder ander schade toebrengend handelen of nalaten door de Wederpartij. Onder “ongeoorloofd gebruik’ wordt ook iedere poging van de hierboven genoemde activiteiten begrepen.

Opdrachtnemer doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Laadpaal goed werkt. Opdrachtnemer is echter niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor een storing of onderbreking in de Laadpaal. Een (korte) onderbreking van de Laadpaal kan noodzakelijk zijn om onderhoud te kunnen uitvoeren. Opdrachtnemer streeft ernaar om storingen en onderbrekingen -binnen redelijke grenzen- te voorkomen, vermijden of om tijdig met een gerichte oplossing te komen.

Op verzoek van de Wederpartij kan Opdrachtnemer de installatie van de Laadpaal verzorgen. Het installeren van de Laadpaal zit niet standaard inbegrepen bij de prijs voor de aanschaf (de koop) van de Laadpaal. De installatie is een aanvullende optie.

Opdrachtnemer ontvangt alle informatie over de Laadpalen, accessoires en laad diensten van de fabrikant/leverancier. Opdrachtnemer staat niet in voor, is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of accuraatheid van de door de fabrikant/leverancier verstrekte informatie.

Opdrachtnemer (of de partnerfabrikant) is gerechtigd om de geregistreerde Laadpalen te verwijderen uit de backoffice van Opdrachtnemer (of de partnerfabrikant), (geactiveerde) Laadpalen niet te activeren, toegang tot de laad Diensten per direct te beëindigen en/of onmiddellijk te blokkeren, indien:

Als de automatische incasso meerdere malen niet succesvol uitgevoerd kan worden of in geval van niet-nakoming van enige betalingsverplichting;

In het geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van de Wederpartij;

Indien de Wederpartij schade heeft veroorzaakt aan een Laadpaal en/of laad Dienst;

In andere omstandigheden, waaronder, maar niet uitsluitend, misbruik en/of vermoeden van fraude.

Het hebben en gebruiken van een Laadpas kan verplicht zijn voor het gebruik van een Laadpaal. Bij alle online Laadpalen is het hebben en gebruiken van een Laadpas verplicht. Zonder Laadpas kan er geen gebruik worden gemaakt van de Laadpaal. Er bestaan ook offline Laadpalen waar geen Laadpas voor nodig is. De Wederpartij dient de Laadpas zelf aan te vragen, maar het kan ook voorkomen dat de Laadpas door Opdrachtnemer aan de Wederpartij wordt verstrekt. Aan het gebruik van een Laadpas zijn kosten verboden. Deze extra kosten zal Opdrachtnemer in rekening brengen bij de Wederpartij.

Artikel 11 Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij, dan wel doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 12 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door Opdrachtnemer opgegeven termijn. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op de door de Wederpartij opgegeven locatie en op het moment dat met de Wederpartij is afgesproken.

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dient wederpartij, al dan niet op verzoek van opdrachtnemer, de verrichte werkzaamheden, waaronder, doch niet beperkt tot ideeën, documenten, modellen, prototypes en ontwerpen zorgvuldig op gebreken en fouten te controleren en goed te keuren. Op verzoek van opdrachtnemer dient wederpartij zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Goedkeuring door  geldt als erkenning dat opdrachtnemer haar werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Opdrachtnemer gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Opdrachtnemer binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. Indien de levering van het Product of de uitvoering van de werkzaamheden al (deels) heeft plaatsgevonden, zal dit gedeelte in rekening worden gebracht bij de Wederpartij.

Artikel 13 Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Opdrachtnemer, dan wel tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Opdrachtnemer

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht, dan wel het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opdrachtnemer is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en bij de Wederpartij aanwezig zijn, terug te nemen indien de Wederpartij niet voor tijdige en volledige betaling van de factuur/facturen zorgt draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. De Wederpartij zal Opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie daarvan en/of ter uitoefening van de rechten van Opdrachtnemer.

Artikel 15 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering of na de levering (bijvoorbeeld via Mollie), tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer zal de factuur versturen naar het e-mailadres dat de Wederpartij heeft doorgegeven. Een e-mail die is verstuurd naar het e-mailadres dat de Wederpartij heeft doorgegeven, wordt geacht te zijn ontvangen. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een gewijzigd e-mailadres.

Betaling geschiedt vooraf. De kosten voor extra werkzaamheden worden achteraf gefactureerd, gelet op het feit dat deze kosten pas kunnen worden vastgesteld op locatie na het verrichten van de extra werkzaamheden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Opdrachtnemer is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Opdrachtnemer en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages 40% bij opdracht, 40% voor levering en 20% binnen 14 dagen na levering. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Opdrachtnemer, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Opdrachtnemer, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Opdrachtnemer pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Opdrachtnemer de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 17 Koop en/of Dienstverlening op afstand

Dit artikel is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. De Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf heeft geen aanspraak op het herroepingsrecht.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden, tenzij Opdrachtnemer de Wederpartij tijdig op de hoogte stelt indien het Product tijdelijk niet leverbaar is. Opdrachtnemer zal de Wederpartij dan op de hoogte stellen van de voortgang van de leverbaarheid.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na de ontvangst van de door de Opdrachtnemer geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen, in beginsel het recht om de Overeenkomst na 30 dagen te herroepen indien Opdrachtnemer het product niet binnen 30 dagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen en in beginsel het recht om -in geval van Dienstverlening op afstand- de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Indien Opdrachtnemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 1 jaar na de ontvangst van de door Opdrachtnemer geleverde zaken of na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Opdrachtnemer in 1 jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 dagen te lopen.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Opdrachtnemer met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de zaken binnen 14 dagen terug te zenden omdat de Wederpartij Opdrachtnemer heeft medegedeeld dat hij de Overeenkomst herroept.

De Wederpartij is gerechtigd om het Product binnen de herroepingstermijn te testen. Bij de koop van een Laadpaal kan de Wederpartij een testsessie uitvoeren om te verifiëren of de Laadpaal het Elektrisch Voertuig oplaadt. Voor het testen van een Laadpaal is het niet noodzakelijk dat deze wordt geïnstalleerd.

Gebruik van een Product dat meer omvat dan het testen van het Product heeft tot gevolg dat sprake is van gebruik van het Product, waarmee het herroepingsrecht van de Wederpartij vervalt. In geval van een Laadpaal is sprake van gebruik, en daarmee van verval van het herroepingsrecht, als de Wederpartij de Laadpaal heeft laten installeren.

Het herroepingsrecht vervalt tevens als de Wederpartij het Product beschadigt.

Een Wederpartij, zijnde Consument, die van zijn herroepingsrecht gebruikt wenst te maken dient daartoe binnen de Herroepingstermijn contact op te nemen met Opdrachtnemer via e-mail aan info@smartfuture.energy

Artikel 18 Non-conformiteit en garanties+

Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Opdrachtnemer garandeert tevens dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De Wederpartij, niet zijnde een Consument, is gehouden de geleverde Producten op het moment van aflevering te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst (montagewerkzaamheden) op het moment van oplevering te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde Product en/of de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Indien blijkt dat een geleverd Product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de Wederpartij deze gebreken onmiddellijk, in ieder geval niet later dan 48 uur na ontvangst, te melden aan Opdrachtnemer door een e-mail te sturen info@smartfuture.energy, op straffe van verval van de aanspraak op non-conformiteit en bijbehorende rechten.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor een door Opdrachtnemer geleverde Laadpaal geldt een garantie van 1 jaar.  De garantie vangt aan vanaf de datum van de factuur van de aankoop van de Laadpaal. De garantie geldt voor gebruik voor binnen en buiten Nederland. De garantie is niet van toepassing op de Diensten. Gedurende de garantie zal Opdrachtnemer zich inspannen om eventuele materiaal- en fabricagefouten kosteloos te (laten) herstellen, dan wel zorg dragen voor een vervangende Laadpaal.

Herstel of vervanging vindt uitsluitend plaats indien het gebrek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontdekking van het gebrek, aan Opdrachtnemer is gemeld. De Wederpartij dient daarbij zoveel mogelijk details van het gebrek te verstrekken aan Opdrachtnemer Niet tijdige meldingen zorgen voor verval van aanspraak op kosteloos herstel of kosteloze vervanging.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Opdrachtnemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 19 Retourneren en terugbetaling

Dit artikel is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. De Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf heeft geen recht op retournering en/of terugbetaling.

Indien de Wederpartij niet tevreden is over/met het Product, dient de Wederpartij het Product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking, en (optioneel) met ondertekende modelformulier, binnen 14 dagen aan Opdrachtnemer terugzenden op het ter zake door Opdrachtnemer opgegeven adres.

De kosten voor het terugzenden van het Product zijn voor rekening van de Wederpartij.

Zodra het geretourneerde Product door Opdrachtnemer is ontvangen, of zodra de Wederpartij heeft aangetoond dat hij het Product aan Opdrachtnemer heeft geretourneerd, zal Opdrachtnemer het door de Wederpartij betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Opdrachtnemer is gerechtigd om de eventuele waardevermindering van het Product aan de Wederpartij in rekening brengen als er door toedoen van de Wederpartij schade aan het Product is ontstaan.

Het herroepingsrecht is uitgesloten indien het Product naar de specificaties van de Wederpartij is vervaardigd (maatwerk).

Tijdens de herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product, de onderdelen van het Product, de meegeleverde documentatie en de verpakking. De Consument zal het Product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig

In geval van een Consumentenkoop heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende de Herroepingstermijn, welke ingaat op de dag na ontvangstneming van het Product door of namens de Consument.

Artikel 20 Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

Na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Opdrachtnemer behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

Na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd;

De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade.

Artikel 22 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Opdrachtnemer als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Opdrachtnemer Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het aankoopbedrag dat in de factuur staat vermeld (bij Producten) en/of tot maximaal eenmaal het bedrag met betrekking tot de Diensten (montagewerkzaamheden), dat in de factuur staat vermeld.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Opdrachtnemer vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  1. fouten in het materiaal dat door de wederpartij ter hand is gesteld;
  2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van wederpartij zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen;
  3. fouten van, door of namens wederpartij ingeschakelde personen;
  4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers van de opdrachtnemer;
  5. fouten in een idee, een document, een model, een prototype of een ontwerp, indien wederpartij zijn goedkeuring als bedoeld in artikel 12 heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is geweest een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.


Artikel 24 Vrijwaring en verjaringstermijn

De Wederpartij vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Voor alle vorderingen jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij Opdrachtnemer ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 25 Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26 Geheimhouding

Zowel Opdrachtnemer als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 27 Privacy(verklaring)

Opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft Opdrachtnemer een Privacyverklaring opgesteld, die te raadplegen is op haar website.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Opdrachtnemer verstrekt, zal Opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat Opdrachtnemer de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 28 Cookies

Bij het bezoeken van de website kan Opdrachtnemer informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 29 Wijziging Algemene Voorwaarden

Opdrachtnemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

Opdrachtnemer zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 30 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Opdrachtnemer en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opdrachtnemer is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87176092.